Zespół

Bogumił Szady

szady

logo_academialogo_rg

kierownik Pracowni – specjalista w zakresie geografii historycznej wyznań i religii oraz historycznych systemów informacji przestrzennej, członek zespołu Zakładu Atlasu Historycznego PAN, Komisji Geografii Historycznej PTH oraz Zespołu Historii Kartografii IHN PAN, redaktor naczelny czasopisma „Studia Geohistorica”, prezes zarządu Fundacji „Centrum Geohistorii”, więcej…

Piotr Rachwał

rachwal

specjalista w zakresie demografii historycznej, genealogii oraz zastosowań metod statystycznych i systemów informacji geograficznej w naukach humanistycznych, adiunkt w Katedrze Nauk Pomoczniczych Historii Nowożytnej i Najnowszej KUL, sekretarz Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN, więcej…

Jacek Chachaj

chachaj

adiunkt w Katedrze Historii Europy Wschodniej KUL. Wśród swoich zainteresowań badawczych istotne miejsce poświęca geografii historycznej, zwłaszcza zagadnieniom dotyczącym struktur terytorialnych Kościoła łacińskiego na terenie historycznej diecezji krakowskiej, oraz na ziemiach ruskich Korony w średniowieczu i epoce nowożytnej, a także strukturom osadniczym na obszarze ziemi lubelskiej o terenach sąsiednich, więcej…

Joanna Napierała

napierala

absolwentka historii (specjalizacja geoinformacyjna i archiwalna) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a obecnie doktorantka Instytutu Historii KUL. W roku 2013 ukończyła studia podyplomowe z geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Od 2012 roku pracownik Kurii Metropolitalnej w Poznaniu na stanowisku archiwisty. Swoje zainteresowania badawcze wiąże z historią reformacji oraz geografią historyczną.

Andrzej Wołoszkiewicz

woloszkiewicz

absolwent historii (specjalizacja geoinformacyjna) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2012 r. pracownik Esri Polska w Dziale Wsparcia Technicznego. W 2012 r. certyfikat ECDL EPP GIS. Obecnie Software Tester w CompuGroup Medical Polska. Jego zainteresowania oscylują pomiędzy historią kartografii, statystyką i demografią a informatyką.

Mateusz Zawadzki

Zawadzki

absolwent historii (specjalizacja geoinformacyjna i archiwalna) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do 2016 r. doktorant Instytutu Historii KUL, obecnie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Specjalista ds. GIS w firmie GIS EXPERT Sp. z o.o. Swoje zainteresowania wiąże z geografią historyczną XVIII i XIX wieku (drogi i szlaki komunikacyjne).