Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Pracownia Geoinformacji Historycznej jest jednostką organizacyjną Instytutu Historii.
 2. Pracownia Geoinformacji Historycznej jest finansowana z budżetu KUL.

 

Organizacja Pracowni Geoinformacji Historycznej

§ 2

 1. Pracownią kieruje Kierownik, którego powołuje i odwołuje Rektor po uzyskaniu opinii Dyrektora Instytutu Historii.
 2. Kierownik podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu Historii.
 3. Do zadań Kierownika Pracowni Geoinformacji Historycznej należy:
 • nadzór nad bieżącą działalnością jednostki, w tym przedkładanie rocznych sprawozdań Dyrektorowi Instytutu Historii z działalności pracowni;
 • nadzór nad majątkiem przekazanym Pracowni Geoinformacji Historycznej;
 • bezpośrednie kierownictwo nad pracownikami Pracowni Geoinformacji Historycznej, w tym wydawanie poleceń służbowych i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków pracowniczych;
 • reprezentowanie Pracowni Geoinformacji Historycznej wobec innych jednostek KUL a – w zakresie wynikającym z udzielonych pełnomocnictw – wobec podmiotów zewnętrznych.

 

§ 3

 1. Zespół pracowni stanowią:
 • Kierownik Pracowni Geoinformacji Historycznej;
 • pracownicy naukowo – dydaktyczni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • doktoranci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • osoby nie będące pracownikami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odznaczające szczególną wiedzą z zakresu związanego z działalnością pracowni.
 1. Członków zespołu określonych w § 3 ust. 1 pkt 2) – 4) powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu Historii na wniosek Kierownika Pracowni Geoinformacji Historycznej. Wniosek kierownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zawierać pisemne uzasadnienie.

 

Zadania Pracowni Geoinformacji Historycznej

§ 4

 1. Do zadań pracowni w szczególności należy:
 • gromadzenie danych geoprzestrzennych oraz prowadzenie badań naukowych dotyczących:

a) historycznych podziałów administracji terytorialnej (świeckiej i wyznaniowej);
b) rozwoju sieci osadniczej oraz stosunków własnościowych i demograficznych (geodemografia historyczna);
c) rejestracji przestrzennej elementów historycznego krajobrazu kulturowego;

 • porządkowanie informacji historycznej w czasowo – przestrzennych bazach danych oraz ich udostępnianie w postaci serwisów internetowych (Historical web-GIS);
 • organizacja wydarzeń naukowych oraz działalność wydawnicza związana z prowadzonymi badaniami naukowymi;
 • wsparcie dydaktyczne zajęć z zakresu geografii historycznej, kartografii historycznej, historii kartografii, statystyki i demografii oraz systemów informacji przestrzennej prowadzonych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i innych ośrodkach akademickich oraz na podstawie umów z organami administracji publicznej i innymi podmiotami;
 • utrzymywanie kontaktów naukowych z placówkami oraz instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą;
 • publikacja artykułów i monografii;
 • współpraca z osobami trzecimi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów pracowni.

 

Biblioteka Pracowni oraz dane geoprzestrzenne

§ 5

 1. Pracownia gromadzi, przechowuje oraz udostępnia dane geoprzestrzenne, źródła oraz literaturę z zakresu geografii historycznej, kartografii historycznej, historii kartografii, statystyki i demografii oraz systemów informacji przestrzennej.
 2. Zasady wykorzystania danych geoprzestrzennych przechowywanych na serwerach Pracowni określają umowy zawierane między Kierownikiem Pracowni Geoinformacji Historycznej a autorami lub osobami, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do określonego utworu.

 

§ 6

 1. Ze zbiorów Pracowni mogą korzystać – za zgodą kierownika pracowni – pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz osoby spoza uczelni.
 2. Korzystanie z biblioteki, zasobów źródłowych oraz danych jednostki odbywa się w pomieszczeniach pracowni. Udostępnienie zbiorów oraz wykorzystanie danych w ramach systemów teleinformatycznych poza pomieszczenia pracowni, wymaga zgody Kierownika Pracowni.

 

Przepisy końcowe

§ 7

 1. Wykładni niniejszego regulaminu dokonuje Rektor KUL.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rektor KUL.

 

/Załącznik do zarządzenia Rektora KUL z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracowni Geoinformacji Historycznej (ROP-0101-134/14)/