Projekty w realizacji

af

Pracownia Geoinformacji Historycznej we współpracy z Zespołem Atlasu Historycznego PAN realizuje projekt ATLAS FONTIUM. Wydawnictwo seryjne (ISSN 2353-9216) prezentuje badania z zakresu geografii i demografii historycznej oraz edytorstwa historycznego.


hgisLub

W ramach projektu „HISTORYCZNY GIS dla Lubelszczyzny. Projekt rekonstrukcji granic administracji państwowej i kościelnej województwa lubelskiego z 1827 r.” przeprowadzana jest rekonstrukcja granic administracji państwowej i kościelnej województwa lubelskiego w latach 1820-1830 r.
Uczestnicy projektu: Andrzej Wołoszkiewicz, Joanna Napierała, Agnieszka Rozmysł, Mateusz Zawadzki.


atlaswyznan

W ramach projektu „ATLAS WYZNAŃ I RELIGII w Rzeczypospolitej ok. 1772 r.” opracowywana jest mapa świątyń oraz podziałów terytorialnych wszystkich religii, wyznań i obrządków obecnych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także Śląska i Prus Książęcych przed pierwszym rozbiorem. Dane zawarte na mapie oraz w indeksie zostaną także zaprezentowane w postaci bazy danych. Częściowe wyniki projektu, obejmujące Koronę zostały opublikowane w 2010 (książka) oraz 2014 (aplikacja internetowa). Autorzy projektu: Stanisław Litak (*1932-†2010, część historyczna); Zofia Żuchowska (część kartograficzna); Bogumił Szady (część historyczna i informatyczna).


zbory

Od 2009 roku Pracownia współpracuje z Zespołem Historii Kultury Staropolskiej Uniwersytetu Warszawskiego przy realizacji programu „ZBORY EWANGELICKIE w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w.”  W 2012 roku opracowana została pierwsza wersja interaktywnej mapy opartej na materiałach zgromadzonych przez zespół kierowany przez dr. Macieja Ptaszyńskiego. Obecnie trwają prace nad rozwojem bazy danych.


mazowsze

„ŹRÓDŁA do dziejów dawnego Mazowsza. Baza danych i interaktywny atlas historyczny”, projekt opracowany na zlecenie Towarzystwa Miłośników Historii, przy współpracy Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Aplikacja web-GIS (w trakcie przygotowania) ma umożliwić wyszukiwanie, przeglądanie i analizę informacji o miejscowościach istniejących na Mazowszu w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej. Zamieszczona została także mapa województwa mazowieckiego Karola Perthéesa z 1791 r.

sipkul

Pilotażowa wersja Systemu Informacji Przestrzennej KUL, zaprojektowana i opracowana przez Mateusza Zawadzkiego oraz Michała Pałkę.