Główne cele i zadania

Pracownia Geoinformacji Historycznej powstała na mocy decyzji Rektora KUL z 5 grudnia 2012 roku. Do jej zadań należy gromadzenie danych geoprzestrzennych oraz prowadzenie badań naukowych dotyczących:
⇒ historycznych podziałów administracji terytorialnej (świeckiej i wyznaniowej),
⇒ rozwoju sieci osadniczej oraz stosunków własnościowych i demograficznych (geodemografia historyczna)
⇒ rejestracji przestrzennej elementów historycznego krajobrazu kulturowego (geografia kultury, geografia humanistyczna).
Głównym celem Pracowni jest porządkowanie informacji w czasowo-przestrzennych bazach danych oraz ich udostępnienie w postaci serwisów internetowych (web-GIS, geoportale historyczne). Budowany w ten sposób zasób danych geograficzno-historycznych służy badaczom z kraju jak również spoza granic Polski do prowadzenia badań naukowych. Kadra naukowa skupiona wokół Pracowni prowadzi także działałność dydaktyczną na specjalizacji z geoinformacji dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizuje konferencje, bierze udział we współpracy naukowej, przygotowuje i realizuje projekty badawcze.