Dydaktyka

plakat

 

UWAGA: Specjalizację mogą realizować studenci wszystkich kierunków KUL. Aby przystąpić do specjalizacji wymagana jest jedynie podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputera (przeglądarka internetowa, MS Word, MS Excel).

Pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres hgis@kul.pl

Co to jest geoinformacja i systemy informacji geograficznej?

 • Systemy Informacji Geograficznej (ang. GIS, Geographic Information Systems) to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy z pogranicza geografii, kartografii, geodezji oraz informatyki.
 • Najprościej ujmując Systemy Informacji Geograficznej umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie, analizę oraz wizualizację wszelkich danych przestrzennych.
 • „Sercem” każdego takiego systemu jest przestrzenna baza danych, zaś „duszą” mapy, które służą do przedstawiania tych danych w postaci graficznej.

Do czego służy i gdzie ma zastosowanie geoinformacja?

 • geodezja oraz planowanie i gospodarka przestrzenna,
 • geografia i meteorologia,
 • geologia, archeologia i historia,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • gospodarka leśna i rolna,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • statystyka i demografia,
 • turystyka,
 • geomarketing i…… wiele innych dziedzin

Jakie instytucje korzystają z GIS?

 • administracja samorządowa i rządowa,
 • służby bezpieczeństwa publicznego (policja, straż pożarna, pogotowie, wojsko),
 • „biznes” (telekomunikacja, transport, marketing, usługi związane z rynkiem nieruchomości),
 • branża badawcza i naukowa (uczelnie wyższe oraz instytucje naukowe)

Po co geoinformacja dla studenta historii i turystyki kulturowej?

 • przygotowuje studenta do badawczego, dydaktycznego oraz prezentacyjnego posługiwania się kartografią oraz analizą geoinformacyjną,
 • przygotowuje absolwenta historii do pracy w zbiorach kartograficznych bibliotek i instytucji naukowych, sektorze ochrony środowiska oraz turystyce,
 • praktyczne zastosowanie oprogramowania geoinformacyjnego oraz kartograficznego, obok nowoczesnej analizy historycznej, przygotowuje do pracy w ośrodkach i instytucjach przetwarzania informacji, administracji państwowej, zwłaszcza w sektorach zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz gospodarką leśną, wodną i komunikacyjną etc.
 • kształcenie w zakresie graficznej i wizualnej prezentacji procesów dziejowych, związanych zwłaszcza z przestrzenią kulturową oraz zjawiskami społeczno-religijnymi wyposaża absolwenta w ważne instrumenty szeroko pojętego sektora edukacji

Co w trakcie specjalizacji?

 • Specjalizacja trwa dwa lata (4 semestry).
 • Zajęcia obejmują w sumie 285 godzin dydaktycznych oraz 80 godzin praktyk w firmach z branży GIS (ESRI Polska, GIS-Expert).
 • Pierwsze dwa semestry poświęcone są głównie przygotowaniu teoretycznemu do pracy (Geoinformacja historyczna, Geografia i kartografia historyczna, Systemy Informacji Geograficznej. Open Source). Semestr trzeci i czwarty to w większości praca w laboratorium komputerowym z oprogramowanie GIS (Redakcja mapy, Systemy Informacji Przestrzennej. Bazy danych, Systemy Informacji Przestrzennej. Aplikacje GIS)
 • W ramach zajęć przewidziane są spotkania ze specjalistami GIS spoza Lublina, także z instytucji zajmujących się wdrożeniami.
 • Dzięki licencji edukacyjnej otrzymanej od firmy ESRI studenci będą mogli kształcić się na jednym z najlepszych istniejących na rynku systemów komercyjnych ArcView 10.1 z rozszerzeniami.